Unsere Preise

1 Stunde Naikido-Shiatsu ...... 60.- €

1 Stunde Naikido-Shiatsu + energetische Befundung ...... 89.- €

für SchülerInnen der Naikido-Shiatsu-Schule Schülertarif ...... 55.- €